OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky smokeisland.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní korporace upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu smokeisland.cz. Internetový obchod smokeisland je prodávajícím provozován na webové adrese www.smokeisland.cz (dále jen „smokeisland“).

1.2. Prodávajícím je obchodní korporace NETABAK s.r.o., se sídlem Náměstí 130, 364 53 Valeč, IČ: 09694374 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 39993 (dále jen „prodávající“).

1.3. Kupujícím je fyzická osoba starší 18 let, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky nakupuje za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky (dále jen „spotřebitel“).

1.4. Kupujícím je jiná fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky nakupuje za účelem podnikání s těmito výrobky (dále jen „podnikatel“).

1.5. Vztahují-li se VOP současně na spotřebitele i podnikatele, je v textu VOP užit souhrnný termín „kupující“.

1.6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a mají přednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami.

2. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

2.1. Tyto obchodní podmínky dopadají na případy, kdy je uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetového obchodu a přiměřeně i na případy uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího. V případě uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího se neuplatní zejména práva spotřebitele při uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.  

2.2. Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené ve webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky. Ceny poštovného do zahraničí budou dohodnuty s kupujícím individuálně.

2.3. Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie zboží na serveru smokeisland mohou mít ilustrační charakter a popis zboží může vykazovat drobné odchylky a nepřesnosti od reálných technických vlastností zboží. Kupující je oprávněn vyžádat si fotografii konkrétního zboží před objednáním.

2.4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká teprve doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou nejpozději do 2 hodin od odeslání objednávky.

2.5. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. V případě, že je kupujícím spotřebitel, je povinen do objednávky, která obsahuje tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby, doplnit datum svého narození, a to do pole „Datum narození“ a potvrdit, že je způsobilý k nákupu tabákových výrobků a alkoholu, tzn. že je mu více jak 18 let. Při dodání zboží je ověřována věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb, nabízí-li tuto službu dopravce.

2.8. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu a je u prodávajícího evidován jako „dlužník“ a následně učiní u prodávajícího další objednávku, je prodávající oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých dosud splatných neuhrazených závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

2.9. Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího podle odst. 2.3. tohoto článku. Potvrzení objednávky je učiněno zpravidla emailem. Kupující je vázán těmito VOP od okamžiku uzavření smlouvy.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Ceny a platnost nabídky

3.1. Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

3.2. Ceny v internetovém obchodě smokeisland se zobrazují v seznamu zboží, nebo na detailu karty zboží. Cena za měrnou jednotku je zde uvedena pro kupujícího jako konečná cena včetně DPH a spotřební daně.

3.3. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud je již zboží objednáno, popř. je uzavřena kupní smlouva, platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny. 

4. Slevy, slevové a dárkové poukazy

4.1. V internetovém obchodě smokeisland jsou poskytovány různé druhy slev (doprodej, akce, použité zboží, věrnostní, objemové, apod.). Každá sleva nebo slevový poukaz má vlastní pravidla pro užití, která je třeba dodržovat. Slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.2. V případě, že sleva nebo slevový poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového poukazu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového poukazu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného slevového poukazu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou tato pravidla podrobně popsána. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového poukazu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

4.3. Zboží lze částečně nebo zcela uhradit prostřednictvím platného dárkového poukazu, jehož hodnota bude před odeslání objednávky odečtena z ceny objednávky. Pro nákup dárkových poukazů, není-li stanoveno jinak, platí tyto VOP.

4.4. Na poskytnutí slevy není právní nárok. Podmínky poskytování slev mohou být prodávajícím kdykoliv jednostranně měněny, a to i pro držitele slevových poukazů nebo karet bez předchozího oznámení.

4.5. Slevové karty a slevové poukazy jsou nepřenosné a nemohou být použity jinou osobou, než které byly vydány. Prodávající je oprávněn odebrat slevový kód z objednávky v případě, že je objednávka na jiné jméno, než na jméno držitele slevového kódu, poukazu či karty.

5. Platební podmínky

5.1. Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit dle zvoleného způsobu úhrady buď dobírkou, platební kartou, hotově při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem před převzetím zboží.

5.1.1. Dobírka – kupní cenu za zboží platí kupující k rukám dopravce při převzetí zboží.

5.1.2. Platební karta – kupní cenu za zboží platí kupující prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební karty.

5.1.3. Hotově (osobní odběr zboží) – kupní cenu za zboží platí kupující v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Osobní odběr je v souladu s těmito podmínkami možný teprve poté, kdy kupující obdrží sdělení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru na uvedené adrese, a to buď e-mailem nebo SMS.

5.1.4. Platba online (předem) – kupující platí kupní cenu za zboží předem bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Zboží je odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky.

5.2. V případě platby v hotovosti při osobním odběru anebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby, pro všechny způsoby bezhotovostní platby, je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet prodávajícího.

6. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. Vlastnictví dodávaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo převzetím od dopravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou dle těchto VOP.

6.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy mělo být zboží kupujícím převzato, v případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

7. Dodání zboží a dodací lhůty

7.1. Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu smokeisland zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že je dostupné, je vypraveno nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky.  

7.2. Provozovatel serveru smokeisland obchodní korporace NETABAK s.r.o. nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit v uvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s návrhem termínu dodání či návrhem řešení. Kupující je poté sdělí prodávajícímu, zda souhlasí s novým termínem dodání, návrhem řešení anebo zda objednávku ruší. V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 3 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany.

7.3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce. V rámci objednávky lze sjednat pojištění zásilky dle sazby zvoleného dopravce, cenu pojištění hradí kupující.

8. Způsob a místo dodání

8.1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

8.2. Při osobním odběru zboží je kupující emailem nebo SMS informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolené kupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

8.3. Objednávky určené k osobnímu odběru zboží budou uloženy v odběrném místě po dobu 3 dnů od doručení oznámení o možnosti jejich vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty se objednávka vrací na sklad a zboží se považuje za nevyzvednuté se všemi důsledky z toho plynoucími.

8.4. Pokud kupující v objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávané prostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou při platbě předem.

8.5. Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místo dodání).

9. Doprava a cena poštovného

9.1. V případě dodání zboží dopravcem bude zboží zasláno prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. V okamžiku odeslání zboží je kupující emailem informován o odeslání včetně podacího čísla zásilky. Volba způsobu dopravy náleží kupujícímu. Cenu dopravy a balného hradí kupující. V případě, že hodnota objednávky dosáhne prodávajícím stanovenou výši, hradí poštovné a balné prodávající.

9.2. Cena dopravného a balného je splatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

9.3. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zboží z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednáním způsobena.

9.4. V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru dle čl. 8.2. těchto VOP objednané zboží ve sjednaném odběrném místě v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupit od smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží. Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovit prodávající po uplynutí sjednaného termínu odběru. Nedojde-li k odstoupení smlouvy či zrušení objednávky dohodou smluvních stran, zůstává uzavřená kupní smlouvy v platnosti a prodávající je oprávněn se domáhat po kupujícím zaplacení kupní ceny.

9.5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, a oznámit případné vady prodávajícímu. Za vady se považuje absence některého objednaného zboží, jiné barevné provedení, nebo absence objednaného příslušenství. Případné poškození zboží (prasklé, deformované či jinak poškození nebo poničené zboží) je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží dle podmínek dopravce a informovat prodávajícího. Za tato poškození odpovídá dopravce a bez uplatnění poškození u dopravce ve lhůtě 48 hodin od doručení není možné zajistit náhradu zboží.

9.6. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu ustanovení § 2161 a následujících občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 2165 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí spotřebitel uplatnit v souladu s VOP.

9.7. Prodávající odpovídá podnikateli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu ustanovení § 2095 a následujících občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2106 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí kupující uplatnit v souladu s VOP.

9.8. V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tím prodávajícímu způsobil.

9.9. V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout přijetí objednávky zboží od tohoto kupujícího a neuzavřít s ním kupní smlouvu.

9.10. V případě, že dojde k vrácení objednaného zboží prodávajícímu z důvodu nesprávně uvedené dodací adresy kupujícím, hradí náklady na opětovné odeslání objednávky kupující.

10. Práva spotřebitele z vadného plnění (jakost při převzetí)

10.1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V těchto případech je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad zboží v době 30 dnů.

11. Práva podnikatele z vadného plnění (jakost při převzetí)

11.1. Prodávající odpovídá podnikateli, že předává zboží dle smlouvy a bez vad, tedy v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku (blíže také vymezeno v čl. 10.2. VOP prodávajícího). Podnikatel je povinen zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, nejpozději do 48 hodin po převzetí, nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak. Neprovede-li podnikatel prohlídku zboží v uvedené lhůtě, pozbývá právo z vad, které mohly a měly být touto prohlídkou zjištěny. Pokud je zboží odebíráno osobně, je podnikatel povinen provést prohlídku zboží při převzetí.

11.2. Prodávající odpovídá podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy podnikatel zboží převzal, je zboží předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. V případech, kdy není jakost a provedení ujednáno, potom v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za poškození zboží v průběhu dopravy odpovídá dopravce a veškeré nároky musí podnikatel uplatnit u dopravce v souladu s podmínkami dopravce.

11.3. Pokud podnikatel zjistí jakýkoliv rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu a množství), je povinen na takový rozpor prodávajícího bezodkladně upozornit, nejpozději ve lhůtě  48 hodin od jeho dodání, vyjma osobního převzetí, kdy je povinen tyto vady vytknout při převzetí.

11.4. Pokud podnikatel zjistí poškození dodaného zboží prostřednictvím dopravce, je povinen nejpozději do 48 hodin od jeho dodání toto poškození uplatnit u dopravce a informovat prodávajícího. Za poškození zboží (mechanické, praskliny, apod.) odpovídá dopravce. Pokud nebude poškození zboží uplatněno u dopravce podle podmínek dopravce, není možné tyto vady odstranit a prodávající nenese za tyto vady odpovědnost.

11.5. Podnikatel má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může podnikatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

11.6. Neodstoupí-li podnikatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Podnikatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy podnikateli působilo značné obtíže. 

11.7. Ustanovení v čl. 11.2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží při převzetí může kupující (spotřebitel i podnikatel) uplatnit prostřednictvím e-mailu prodávajícího: info@smokeisland.cz

12. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele:

12.1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

12.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

12.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

12.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

12.5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady spotřebitele. Kupující bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

12.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

12.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - podnikatele:

12.8. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k převzetí na odběrném místě. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, okamžikem kdy je odstoupení v písemné formě doručeno prodávajícímu; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

12.9. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení od smlouvy nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu za znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

12.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese podnikatel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

12.11. Odstoupí-li podnikatel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu podnikatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy podnikatelem vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady podnikatele. Podnikatel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

12.12. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku podnikatele na vrácení kupní ceny.

12.13. Je-li společně se zbožím poskytnut podnikateli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a podnikatel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

12.14. Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto VOP zakotvených má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. Právo odstoupit od smlouvy má prodávající taktéž v případě, že zboží bylo objednáno nezletilým spotřebitelem, tj. osobou, jíž je prodej tabákových výrobků nebo kuřáckých potřeb zakázán.

12.15. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

12.16. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

12.17. O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, případně třetí osobou pověřenou jako zpracovatelem pro prodávajícího, a to těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.5. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači.

13.6. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího (dále jen „newsletter“) v týdenním intervalu s tím, že má kdykoliv možnost odběr newsletter odhlásit.

14. Vyřizování stížností a informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

14.1. Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů k produktům a dalších údajů ke zboží z internetového obchodu smokeisland je nutný předchozí písemný souhlas prodávajícího.

14.2. Stížnosti a připomínky může kupující uplatnit písemně na adrese sídla prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky.

14.3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

14.4. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

14.5. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. 

15. Závěrečná ujednání

15.1. Platné VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.smokeisland.cz/obchodni-podminky a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Platné a účinné znění VOP bude zasláno kupujícím spolu s potvrzením objednávky. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

15.2. Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

15.3. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedené v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

15.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 11. 2022. Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy založené za účinnosti těchto VOP.

 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto